İŞ KAZASI TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR

### İş Kazası Tazminat Hesaplanması

İş kazası tazminatının hesaplanabilmesi için, meydana gelen zararların tespiti amacıyla çeşitli hesaplama metotları geliştirilmiştir. Bu hesaplamalar, iş kazası tazminatı hesaplama metotları olarak adlandırılmaktadır.

**1. Bedensel Zarar (Yaralanma) Halinde İş Göremezlik Tazminatı Hesabı:**

Bedensel zarar durumunda iş göremezlik tazminatı hesaplanırken dikkate alınan faktörler şunlardır:

– **Hak Sahibinin Kusuru:** Tazminat miktarı, kazada hak sahibinin kusur oranına göre belirlenir.
– **Aldığı Ücret:** İşçinin kaza öncesi aldığı brüt ücret esas alınır.
– **Bakiye Ömür:** Hak sahibinin kaza sonrası yaşam süresi dikkate alınarak hesaplanır.
– **Maluliyet Oranı:** Kaza sonrası işçinin maluliyet durumu ve oranı, tazminat miktarını etkiler.

Bu faktörlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda iş göremezlik tazminatı tespit edilir.

**2. Ölüm Halinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı:**

Ölüm durumunda destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken şu faktörler dikkate alınır:

– **Müteveffanın Aldığı Ücret:** Hayatta iken aldığı brüt ücret esas alınır.
– **Bakiye Ömür:** Müteveffanın kazada ölmese dahi yaşayabileceği süre (bakiye ömür) hesaplanır.
– **Kusur Oranı:** Kaza sonucunda müteveffanın kusur oranı tazminat miktarını etkiler.
– **Destekten Yoksun Kalanların Destek Payları:** Müteveffanın sağlığında destek olduğu kişilerin destek oranları belirlenir.
– **Destek Yıllarının Çarpımı:** Destekten yoksun kalanların desteklenme süresi (yıllar) ile yukarıdaki faktörlerin çarpımı sonucunda tazminat miktarı belirlenir.

**Özetle:**

– **Bedensel Zarar Halinde:** İş göremezlik tazminatı, hak sahibinin kusuru, aldığı ücret, bakiye ömür ve maluliyet oranı değerlendirilerek hesaplanır.
– **Ölüm Halinde:** Destekten yoksun kalma tazminatı, müteveffanın aldığı ücret, bakiye ömür, kusur oranı, destek payları ve destek yılları dikkate alınarak hesaplanır.

Bu metotlar, iş kazası sonucunda meydana gelen zararların doğru ve adil bir şekilde tespit edilmesini ve tazminatın belirlenmesini sağlar.

İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAP MAKİNESİ

İş Kazası Tazminatı Nedir?

### İş Kazası Tazminatı

İş kazası tazminatı, meydana gelen iş kazası sonucunda belirlenen hesaplama metotları kullanılarak elde edilen bir tazminattır. İş kazası tazminatı, yaralanma halinde iş göremezlik tazminatı ve ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı olarak iki ana başlık altında incelenir.

**1. İş Göremezlik Tazminatı:**
İş göremezlik tazminatı, bir iş kazası sonucunda meydana gelen yaralanma durumunda ödenen tazminattır. Bu tazminatın hesaplanmasında, kişinin yaşadığı yaralanma sonucu iş göremez hale gelmesi ve bu durumunun süresi göz önünde bulundurulur.

**2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı:**
Destekten yoksun kalma tazminatı ise, iş kazası sonucu ölüm gerçekleştiğinde ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, ölen kişinin ailesine veya destek sağladığı kişilere ödenir ve ölümün neden olduğu maddi kayıpları telafi etmek amacıyla hesaplanır.

**Tazminat Hesaplama Metotları:**
İş göremezlik tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken, bilinen dönem tazminatı hesabı ve bilinmeyen dönem tazminatı hesabı yöntemleri kullanılır. Bu iki hesaplama metodu, kişinin gerçek zararını tespit etmek için bir araya getirilir.

**Tazminat Hesaplamasında Kullanılan Tablolar:**
Türkiye’de iş göremezlik tazminatı ile destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamalarında TRH 2010 Yaşam Tablosu ve PMF 1931 Yaşam Tablosu kullanılmaktadır. Bu tablolar, kişinin bakiye ömür değerlerini belirlemede önemli bir rol oynar. Yargıtay, hesaplama yöntemi olarak genellikle TRH 2010 Yaşam Tablosu’nu tercih etmektedir çünkü bu tablo, Türkiye’nin ortalama bakiye ömür değerlerine daha yakındır.

**Özetle:**
İş kazası tazminatı, iş kazası sonucu meydana gelen zararların tespit edilmesi ve telafi edilmesi için önemli bir mekanizmadır. İş göremezlik ve destekten yoksun kalma tazminatları, bu zararların karşılanmasında kullanılan temel tazminat türleridir ve hesaplamaları belirli metotlar ve yaşam tabloları kullanılarak yapılır.

İş Kazası Sonrası Tazminat Hakları

### İş Kazası Tazminatı ve Manevi Tazminat Davası

İş kazası sonrası yaralanma durumunda iş göremezlik tazminatı, ölüm durumunda destekten yoksun kalma tazminatı ve maddi tazminat davasıyla birlikte manevi tazminat davası da açılabilmektedir.

**1. İş Göremezlik Tazminatı ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı:**
İş kazası sonucunda yaşanan yaralanma veya ölüm durumlarında, iş göremezlik tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilir. Bu tazminatlar, maddi zararların telafisi amacıyla açılan davalarda önemli bir rol oynar.

**2. Maddi Tazminat Davası:**
Maddi tazminat davası, iş kazası sonucu meydana gelen maddi zararların karşılanması amacıyla açılan bir davadır. Bu zararlar, tedavi masrafları, iş kaybı, gelir kaybı ve benzeri maddi kayıpları içerebilir.

**3. Manevi Tazminat Davası:**
Manevi tazminat davası ise, iş kazası sonucu yaşanan psikolojik travma, acı ve ızdırap gibi duygusal zararların karşılanması amacıyla açılır. İş kazası sonucunda yaşanan travma ve acılar nedeniyle manevi tazminat talep edilebilir.

**İş Sözleşmesinin Feshi ve Tazminat Davaları:**
İş kazası nedeniyle tazminat davası açılması, işverene iş sözleşmesini fesih hakkı doğurmaz. İşveren, iş kazası sonrasında işçiye iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip değildir. İş kazası nedeniyle yaşanan zararlar için tazminat talebinde bulunulması, işverenin işçiyi işten çıkarma yetkisini etkilemez.

**Özetle:**
İş kazası sonucu yaşanan yaralanma veya ölüm durumlarında iş göremezlik tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilir. Ayrıca, iş kazası nedeniyle meydana gelen maddi zararlar için maddi tazminat davası ve duygusal zararlar için manevi tazminat davası açılabilir. Ancak tazminat davalarının açılması, işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkını etkilemez.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

İş kazası tazminatının hesaplanabilmesi için çeşitli verilere ihtiyaç duyulmaktadır. İş kazasında meydana gelen zararların tespiti amacıyla belirlenen hesaplama metotları şu şekildedir:

### İş Göremezlik Tazminatı Hesaplaması:
İş kazası sonucunda yaralanma meydana geldiğinde, iş göremezlik tazminatı hak sahibinin kusuru, aldığı ücret, bakiye ömür ve maluliyet oranının birlikte değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. Bu tazminat hesaplanırken şu verilere ihtiyaç duyulur:
– Kişinin kusuru,
– Kişinin aldığı brüt ücret,
– Kişinin bakiye ömrü,
– Maluliyet oranı.

### Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması:
Ölüm durumunda ise destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır. Bu tazminat, müteveffanın hayatta iken aldığı ücret, bakiye ömür, kusur oranı, destekten yoksun kalanların destek payları ve destek yıllarının çarpımı sonucunda elde edilir.

### Gelir Durumu ve Maluliyet Oranı Tespiti:
Kişinin iş kazası sonrası gelir durumu, tazminat hesaplamasında önemli bir faktördür. Gerçek bir kazancı olmayan veya bu kazancını belgeleyemeyen kişiler için genel olarak asgari ücret dikkate alınır. Maluliyet oranı ise iş kazası sonucu iş göremez hale gelen kişinin tazminat miktarını etkiler. Bu oranın tespiti için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerde yapılan muayeneler esas alınır.

### İşlemiş ve İşleyecek Dönem Tazminat Hesabı:
Tazminat hesabında işlemiş ve işleyecek dönem olmak üzere iki farklı dönem değerlendirilir. İşlemiş dönem, iş kazası tarihinden tazminat hesaplanacağı tarihe kadar olan süreyi kapsar ve mağdurun bilinen gelirlerine dayanır. İşleyecek dönem ise hesap tarihinden mağdurun muhtemel yaşam süresine kadar olan süreyi kapsar.

### Tablo Kullanımı:
Türkiye’de iş kazası tazminatı hesaplamalarında genellikle TRH 2010 adı verilen Ulusal Mortalite Tablosu kullanılmaktadır. Bu tablo, ülkemizin bakiye ömrü ve gerçekleri ile daha uyumlu olduğu için tercih edilir.

İş kazası ve cismani zarar nedeniyle açılan davalarda, tazminat hesabı gerçek zarar ilkesi gözetilerek yapılır. Bu hesaplamalar, çeşitli verilerin dikkate alınmasıyla detaylı bir şekilde yapılır ve hak sahibinin gerçek zararının tespit edilmesi amaçlanır.